content.php?id=25

אני מאמין מדיני:

 • ישראל תחתור לשלום עם שכנותיה, מדינות ערב והפלסטינאים.
 • ישראל תפעל לכונן קשרים דיפלומטים עם העולם הערבי והמוסלמי.
 • ישראל תחזק את קשרים המדינים והכלכלים עם אירופה, אסיה והמזרח הרחוק. 
 • ישראל תפעל לחיזוק מעמדה באו”ם וטיפוח הקשר עם מוסדותיו ונציגיו.
 • ישראל תפעל לשים קץ לסכסוך המתמשך.

אני מאמין כלכלי חברתי:

 • שינוי סדרי העדיפות והעברת כספים מהבטחון לנושאים האזרחים. 
 • כלכלה חופשית לצד סיוע לחלשים.
 • כלכלה עם נשמה.
 • הפחתת שיעורי המס.
 • הקטנת שיעורי האבטלה.
 • הקטנת מימדי העוני.
 • פרנסה בכבוד לכל אדם המסוגל לכך.
 • פתיחת דלתות השכלה ותעסוקהבפני אוכלוסיות נזקקות.
 • סיוע כספי לחיים בכבוד למי שאינו מסוגל לדאוג לכך ולמשפחתו.
 • עידוד עסקים קטנים ויזמות על ידי הורדת חסמים ובירוקרטיות.
 • יישום תכנית משכנתא הפוכה בה גובה ההחזר הולך וגדל עם השנים(בהתאם לגודל הכנסת המשפחה).

אני מאמין בחינוך:

 • צמצום פערים בהשכלה = צמצום פערים בהכנסה=צמצום פערים חברתיים.
 • הצבת החינוך בראש סדר העדיפות ככלי לצמצום העוני.
 • מימוש הכלל זכותו של כל אדם לממש השכלה. 
 • פתיחת שערי האוניברסטיאות 
 • הפעלת יום לימודים ארוך.
 • חתירה לחינוך חינם מגיל 3 עד לימודים אקדמיים.
 • ראיית החינוך כהשקעה לטווח רחוק, כל סכום שיושקע בחינוך  יוחזר כפליים למדינה ולכלכלת ישראל בטווח הרחוק. 
 • מערכת חינוך טובה כהשקעה בהון האנושי והיא הסיכוי היחיד ליצירת מוביליות חברתית. 
 • יש לפעול למיגור תופעת בריחת המוחות אל מעבר לים על ידי בניית תוכניות ותמריצים. תופעה זו עלולה להשליך ולסכן את תחומי הבריאות,טכנולוגיה,הבטחון והמשק הכלכלי בכלל.
 • הגברת האכיפה למניעת נשירה בבתי ספר.
 • פטור מתשלום דמי בחינות הבגרות.
 • חינוך שוויוני  בבתי ספר ובאקדמיה.
 • שילוב חינוך לערכים ןלעצמאות , במקביל לחינוך לידע והקניית מידע.
 • חיזוק הערכים היהודיים והציוניים בבתי הספר.
 • חינוך לערכי הדמוקרטיה.
 • חינוך מניעתי נגד אלימות, סמים ופשע.
 • שילוב מועצות התלמידים וההורים בבתי הספר בצורה טובה יותר.
 • חיזוק מעמד המחנך, שיפור תדמיתו בהתאם למעמדו בחברה.
 • הקמת מנגנון ארצי לחלוקת מלגות לסטודנטים מעוטי  יכולת.
 • הפעלת פנימיות יום לילדים ונוער בסיכון.
 • שמירה פיקוח והרחבת ההגדרות של חוק זכויות התלמיד, הסטודנט, וזכויות המורה והמנהל שאותם חוקקתי.

אני מאמין במלחמה בשחיתות:

 • הגיע הזמן שיושר,נקיון כפיים וטוהר מידות יחשבו כתכונות החשובות הנדרשות ממנהיג.  
 • הציבור נדרש לקבוע כי יושרו של מנהיג יהיה קריטריון ראשון בבחירתו.
 • חובתנו להביע חוסר סובלנות מוחלט במעשי שחיתות כך ניתן יהיה להילחם בשחיתות ולהביא לחברה טובה יותר.
 • מעשי שחיתות פוגעים בראש ובראשונה באבני היסוד שעליהן מושתתת המדינה ובערכיה.
 • בימים בהם הציבור מביע את סלידתו וחוסר שביעות רצונו באוירת השחיתות, חובתנו כשליחי ציבור לנהוג ביושר ובשקיפות מלאה.
 • אנו מחויבים להשיב את אמון הציבור הצעיר במערכת השלטון ובנבחרי העם וזאת על מנת שנוכל לטפח דור עתיד שידאג להמשך עתידה של מדינת ישראל.

בואו נאמין ביחד